รางวัลที่ได้รับ
15 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 127 ครั้ง

การประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจำปี 2564 ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร (EHA:1001)